Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden herijking novice geregistreerden.

juni 17, 2021 3 Door Jeremy

ARTIKEL II

De Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

In het tweede lid van artikel 4 vervalt ‘, en heeft een leeftijd van ten minste veertien jaren voor het geval van volledige toegang tot de frequentieruimte, in bijlage 1 aangeduid als registratie F, en een leeftijd van ten minste twaalf jaren voor het geval van beperkte toegang tot de frequentieruimte, in bijlage 1 aangeduid als registratie N’.

B

In het eerste lid, onderdeel i, van artikel 9 wordt na ‘de combi-marifoon’ ingevoegd: , de AIS-transponder.

C

Artikel 10, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen a en b komen te luiden:

  • a. de radiozendamateur bedient het radioapparaat zelf en, indien hij niet aanwezig is, draagt er zorg voor dat alleen hij zijn radioapparaat op afstand kan bedienen;
  • b. het uitzenden van media-aanbod of reclameboodschappen als bedoeld in artikel 1.1 van de Mediawet 2008 is niet toegestaan;

2. In onderdeel e wordt ‘onderdeel c’ vervangen door: onderdeel d.

3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een punt vervalt onderdeel i.

D

In bijlage 1. Radiozendamateurs wordt de tabel onder het kopje ‘Beperkingen en voorschriften als bedoeld in artikel 7, onder a, en examenvereiste als bedoeld in artikel 4, tweede lid’ als volgt gewijzigd:

1. De regels luidende:

4007,07,1p 
4007,17,2p 
40010,110,15sAlleen A1A, F1A, G1A, J2A; contesten zijn niet toegestaan.
40010,1410,15sData, bandbreedte max, 500 Hz.

worden vervangen door:

4007,07,2p 
40010,110,15sContesten zijn niet toegestaan.
40010,1410,15sBandbreedte max 500 Hz.

2. De regels luidende:

N257,0507,1p 
 2514,014,25p 
 2528,029,7p 

worden vervangen door:

N1007,07,2p 
 10014,014,35p 
 10028,029,7p 

E

In de opmerkingen bij Tabel 2. Frequentiegebruik in de VHF-banden in bijlage 2. Maritiem mobiele communicatie komt opmerking 5) te luiden:

  • 5) Binnen het werkingsgebied van de Regionale Regeling is kanaal 67 aangewezen voor gebruik ten behoeve van communicatie ter plaatse gedurende opsporing/reddingsoperaties op de Noordzee en de Grote binnenwateren (IJsselmeer, Waddenzee, Ooster- en Westerschelde en Eems-Dollard).

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 juni 2021

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer.

PS. de 14.000 Mhz / 14.250 Mhz word gewijzigd in 14.000 Mhz / 14.350 Mhz in de komende staatscourant maar word gelijk doorgevoerd voor de novice